Veks Kurs

VEKS kurs er et viktig kurs for alle som arbeider terapeutisk og som søker opptak i fagorganisasjoner.

Kurset gir opplæring i betydningen av etikk, lover og regler i alternativ behandling, informasjon og kunnskap om markedsføring av alternativ behandlervirksomhet, etiske regler og VEKS fag som eget fagområde. VEKS fag står for Vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. VEKS-fag skal bidra til å sikre at terapeuter utvikler kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter.

De faglige kravene har som hensikt å ivareta klientenes/kundenes sikkerhet. Det gjelder: Kommunikasjon, etikk, kunnskap om norsk helsetjeneste, relevant lov- og forskriftsverk samt journalføring, og forskning og fagteori.

Vitenskapslære skal gi studentene forutsetning for å bruke og kritisk vurdere kunnskap som brukes av terapeuter, slik at de kan ta stilling til kunnskapens pålitelighet og relevans for egen virksomhet.

Etikk skal gi studentene bevissthet om at deres profesjonelle yrkesutøvelse og mellommenneskelige relasjoner skal baseres på følgende verdier:

•Å fremme god helse
•Å vise respekt for den enkelte klient
•Å sikre personvernet til klienten
•Å motvirke alle former for diskriminering
•Å samarbeide med andre når dette tjener klienten og er godkjent av klienten.

Fagutøvere skal utvikle ferdigheter til å reflektere og velge gode løsninger når slike verdier står på spill eller når det oppstår situasjoner som oppleves som vanskelige og konfliktfylte i relasjon til klienter. Videre skal det bidra til å utvikle en bevissthet om det ansvar som følger av å gi behandling særlig når det gjelder personvern og helse.
Kommunikasjon skal bidra til å utvikle studentenes bevissthet om deres innvirkning på andre mennesker, og utvikle deres ferdigheter til å kommunisere godt med klienter.
Samfunnslære skal gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet, herunder relevant lovverk og aktuelle helse- og sosialtjenester.
Kursomfang er 50 timer, og det inngår arbeidsoppgaver som sendes inn fortløpende. Kurset er 100% online og kan tas fleksibelt i eget tempo. Det er en avsluttende teoretisk eksamen. Etter gjennomført kurs utstedes et elektronisk kursbevis.

Læringsmetodikk
Undervisningen foregår gjennom nettskolen. Der får du tilgang til artikler, studieveiledning, oppgaver, diskusjoner, repetisjoner, ulike internettressurser og lydforelesninger.

VEKS-fag er et deltidsstudium hvor det anbefales at studenten arbeider i 3-4 timer per uke slik at den totale studietiden blir ca. 50 timer.

For å bestå studiet og få vitnemål, må studenten levere og få bestått på innsendingsoppgaver og avsluttende multiple choice – eksamen.

Praktisk informasjon
Kursomfang er 50 timer, og det inngår selvstudier og arbeidsoppgaver som sendes inn fortløpende. Kurset er 100% online og kan tas fleksibelt i eget tempo. PBL benyttes som en av arbeidsmetodene for at kandidaten kan tilegne seg kunnskapen på en slik måte at den relateres til kandidatens praktiske terapeutiske utøvelse. Det inngår digitale forelesninger, seminaroppgaver og veiledning digitalt via nett ved oppgaveskriving/presentasjon av studentarbeid. Det inngår skriftlige oppgaver og en muntlig presentasjon knyttet til hovedtemaene ved kurset.

Kunnskapstest: Det inngår en avsluttende teoretisk eksamen. Etter gjennomført kurs utstedes et elektronisk kursbevis.

VEKS kurs: Innhold

1
VEKS kurs
2
Velkommen til VEKS Kurs

VEKS kurs del 1: Introduksjon & bakgrunn

1
VEKS kurs del 1: Introduksjon & bakgrunn
2
Hva står VEKS for og hva skal du kunne?
3
Om endringsprosessen og behandlers egen holdning
4
VEKS Kurs: Oppgave 1

VEKS kurs del 2: Vitenskapsteori & forskningsmetode

1
VEKS kurs del 2: Vitenskapsteori & forskningsmetode
2
Å skrive vitenskapelige oppgaver
3
Kildekritikk
4
Problemstilling i en oppgave
5
Informasjonskilder
6
Finne nettsider, bøker og artikler
7
VEKS Kurs: Oppgave 2

VEKS del 3: Etikk & etiske regler

1
Om etisk regelverk - Inger Lise
2
VEKS kurs del 3: Etikk & etiske regler
3
Etikk og profesjonell praksis
4
Etisk regelverk
5
ILS Lov om alternativ behandling
6
VEKS Kurs: Oppgave 3

Kommunikasjon

1
Kommunikasjon i behandling
2
VEKS Kurs: Oppgave 4

Nasjonalt folkehelsearbeid

1
Nasjonalt samfunnsmessig folkehelsearbeid
2
Nasjonalt samfunnsmessig folkehelsearbeid fortsettelse
3
Forebyggende helsearbeid i helsesektoren i Norge
4
VEKS Kurs: Oppgave 5

Viktige lover for terapeuter

1
Lov om alternativ behandling av sykdom mv
2
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)
3
Lov om helsepersonell
4
Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (Markedsføringsloven)
5
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom
6
Arbeidsmiljøloven
7
Legemiddelloven
8
Matloven
9
Pasientskadeloven
10
Lov om pasient- og brukerrettigheter
11
VEKS Kurs: Oppgave 6

Markedsføring av alternativ behandling

1
Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling
2
Lov om alternativ behandling av sykdom
3
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom
4
Oppdaterte retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling

Oppgave vitenskapsteori & forskningsmetode

1
VEKS Kurs: Oppgave 7

VEKS: Avsluttende multiple choice

1
Multiple Choice VEKS-Kurs
17 questions
Get course
Enrolled: 1381 students
Duration: 20 hours
Lectures: 34
Level: Beginner

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed